Kategorie

Ingredience

Produkty

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost JUST FOR YOU s.r.o. se sídlem Kamenice 140, 54701 Náchod  Identifikační číslo: 03015688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45931 – jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany JUST FOR YOU s.r.o. (Krása na míru), včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním těchto údajů ze strany JUST FOR YOU s.r.o., dále jen Krása na míru.

www.krasanamiru.cz

1. Jaké osobní údaje o Vás Krása na míru zpracovává?

Krása na míru zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Kráse na míru poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů na www.krasanamiru.cz či při reklamaci zboží prostřednictvím naší tel. linky). Jedná se o tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Adresa pobytu či doručovací adresa
  • Heslo v zašifrované podobě (viditelné pouze Vám)
  • Fotografie (pokud poskytnete při vyplnění dotazníku)

Krása na míru dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte její služby. Jedná se o tyto údaje:

  • IP adresa
  • Soubory cookies
  • Údaje o prohlížeči a zařízení
  • Geografické údaje
  • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu)
  • Případně jiný online identifikátor

Krása na míru zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Krása na míru Vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě vytvoření objednávky, Krása na míru shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží hlavně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování (ze strany dopravce nebo našeho pracovníka) za účelem doručení objednaného zboží.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů (vyplnění dotazníku) a reklamací

Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění zákonných a smluvních povinností Krásy na míru. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Krása na míru osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací Krása na míru shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením účtu registrovaného uživatele

Pokud se zaregistrujete jako uživatel Krásy na míru, zpracovává Krása na míru Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě vedení zákaznického účtu Krása na míru shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu).

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

V případě, že u nás zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Krása na míru bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Vaše Osobní údaje Krása na míru začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na Krasanamiru.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.

V případě stávajících zákazníků může Krása na míru zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Krása na míru zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Krásy na míru nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

V případě, že používáte webové stránky Krásy na míru, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Krása na míru na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Krása na míru zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 3 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Krásy na míru (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

V případě, že Krása na míru zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany Krásy na míru pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Krásy na míru a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Krásy na míru. Externí partneři, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Krása na míru pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Krásu na míru zajišťují technický provoz, či provozovatelé technologií, které Krása na míru pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které pro Krásu na míru zajišťují expedici zboží zákazníkům;
 • osoby, které na webových stránkách Krása na míru mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Krása na míru je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů z naší strany?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);

Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Krásou na míru zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

Právo na opravu (právo požadovat, aby Krása na míru bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Krása na míru omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Krása na míru ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Krásy na míru byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);

Právo na výmaz (právo požadovat, aby Krása na míru Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Krásou na míru zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Krásy na míru byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Krása na míru přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete Krásu na míru kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Krásu na míru písemně na adrese Nádražní 219, 54901 Nové Město nad Metují, tel. č. +420 727 969 497 nebo e-mailové adrese info@krasanamiru.cz.

V Náchodě dne 01.07.2019

za team Krása na míru
Martin Kudelka
jednatel